Tots els àmbits

Les reivindicacions recullen sensibilitats de diversos àmbits d’actuació de les infermeres, tant d’hospital com de primària.

Reivindicacions

1. El reconeixement de les infermeres com a “Graduades Universitàries” i no com a “Diplomades”, actualitzant la nostra categoria al nivell A1 que és el que ens correspon per grau acadèmic i nivell de competència professional. Aplicar les taules retributives que corresponen al nivell A1 o equiparació salarial a aquest nivell. Demanar a la Direcció General de Funció Pública i als òrgans competents la tramitació immediata del reconeixement de les infermeres com a professionals amb la categoria A1 a tots els efectes.

2. Adequació de la nomenclatura de la nostra categoria a «Graduat sanitari», «Titulat Superior Sanitari» o similar, eliminant l’antiga denominació de «Diplomada sanitària», ja que les infermeres ostentem el nivell acadèmic de Grau des de l’any 2010.

3. Reconèixer a les infermeres com a personal facultatiu a tots els efectes, ja que La Llei 44/2003, d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS), aprovada l’any 2003, reconeixia la facultat professional de la infermera i, per tant, eliminava definitivament la divisió entre professionals sanitaris facultatius i no facultatius. A més, la llei 55/2003, de l’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, derogava els antics estatuts del personal mèdic i el del personal no facultatiu de les institucions sanitàries de la Seguretat Social, de manera que aquesta distinció també deixava de tenir sentit en l’àmbit públic.

4. Reconeixement de totes les especialitats infermeres així com el reconeixement de l’especialització, de les infermeres via màster oficial, adequant el complement econòmic al grau competencial assolit amb aquestes. En el cas de les llevadores, aplicació del complement d’adscripció al Programa ASSIR com a complement específic que reconegui l’especialitat.

5. Eliminar el pervers sistema de Direcció Per Objectius (DPO) i passar-lo a un complement retributiu en forma de paga addicional que cobrin totes les professionals, i amb el seu import màxim. Ja n’hi ha prou d’haver de demostrar el que fem dia a dia i el que fa anys que fem: treballar per la ciutadania de Catalunya, amb el màxim rigor i diligència professional i assumint cada vegada més càrrega assistencial.

6. Eliminar l’ús del vehicle personal per als desplaçaments que les infermeres han de dur a terme en el context de les seves responsabilitats laborals, tant en els centres d’Atenció Primària com en els serveis d’hospitalització domiciliària i similars. Les empreses no poden fer ús d’un bé particular per assolir la seva cartera de serveis.

7. Càlcul de les ràtios i càrregues de treball de les infermeres amb mètriques qualitatives per poder adequar a aquestes, les plantilles de professionals necessàries per assumir les tasques assistencials pròpies de la professió i les de suport als equips o unitats (gestió, referències, coordinació,….). Les ràtios s’adequaran per garantir tant la seguretat de les professionals com de les persones ateses. Aquest estudi de càrregues de treball també ha de tenir en compte les sales de part dels centres hospitalaris i les cases de naixement.

8. Reconeixement i regulació de l’escreix de contingent igual que es reconeix i es paga als companys metges. Les infermeres hem de decidir igualment de forma voluntària si volem assumir un escreix del nostre contingent i en aquest supòsit, cobrar-lo aplicant els mateixos criteris salarials que la resta de professionals que també ho cobren. Aquest reconeixement de l’escreix s’ha de fer en tots els àmbits de la primària, incloent-hi a les llevadores dels ASSIR.

9. Aturar la denominada Gestió Infermera de la Demanda (GID) fins que:

a) es reconegui la GID com el que és, una gestió que les infermeres fan de la demanda dels usuaris, aplicant el nostre judici clínic per decidir quina és la resposta més adient a aquesta. El que inclou la resolució autònoma infermera o la derivació a altres recursos del sistema de salut. Reconeixement de l’aportació infermera a aquesta gestió de la demanda quant a la capacitat de desmedicalitzar una demanda sanitària i aportar la visió holística de la salut de les persones, valor que únicament pot aportar la professió infermera.

b) totes les infermeres hagin rebut la formació reglada i acreditada adequada per desenvolupar les competències necessàries per dur a terme el que s’especifica en els protocols (no sent vàlids cursos en línia de 20 hores o similars sense cap contingut pràctic i sense una titulació reglada), així com regular adequadament la GID a través del seu desenvolupament normatiu (no a través d’un acord publicat a la secció d’anuncis del DOGC) que ofereixi la cobertura legal necessària. Percebre la retribució econòmica corresponent que reconegui l’assumpció d’aquest nou encàrrec de funcions a les infermeres.

10. Reconeixement real de l’encavalcament (solapament) horari en l’àmbit hospitalari. Regular degudament aquest encavalcament dins de la jornada efectiva de treball per tal de poder garantir la continuïtat assistencial i la seguretat de les persones ateses.

11. Reconeixement professional i econòmic de les referències i responsabilitats que assumim les infermeres dins els equips i unitats, assumint tasques organitzatives, de gestió, coordinació i de funcionament dels centres i unitats. Demanem que aquestes responsabilitats vagin precedides d’un nomenament amb la contraprestació econòmica corresponent per garantir l’assignació d’aquestes referències de forma transparent i en igualtat d’oportunitat entre les professionals que vulguin assumir-les. També demanem que es faciliti el temps necessari per a desenvolupar aquesta referència adaptant el contingent.

12. Adequar les eines i aplicacions de registre de la nostra feina a la realitat i que aquest registre forma part de la HC3 per garantir la continuïtat assistencial de les persones ateses.

13. Regular el dret a la desconnexió digital de les professionals segons el que estipula la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Aturar l’abús que algunes direccions fan de les xarxes socials com el WhatsApp, Telegram i similars per contactar durant les 24 hores amb els professionals durant la seva jornada de descans. Utilitzar eines corporatives per a la comunicació amb els professionals que permetin una desconnexió real del lloc de treball durant els períodes de descans.

14. Treballar per aconseguir la jubilació anticipada als 60 anys i la jubilació parcial per a les infermeres i els professionals de la salut.

15. Excepció de realitzar l’atenció jornada d’atenció continuada, de forma voluntària, per a les infermeres majors de 50 anys. I creació d’un plus per a les infermeres que voluntàriament decideixin continuar fent-la.

16. Lliurança de l’agenda en el tram post-guàrdia.

17. Preparar el camí cap a la jornada de 35 hores/setmanals en tots els àmbits del sistema sanitari.

18. Reconeixement de la dedicació exclusiva a l’ICS tal com perceben els metges. Abonar el complement de dedicació exclusiva a les infermeres que reuneixin les condicions en els mateixos termes que es demana als metges.

19. Revertir completament les retallades del 2010 a les taules salarials, incloent-hi el decrement de les pagues extraordinàries aplicades. Abonar, de forma retroactiva, la suma econòmica que ens deuen les entitats proveïdores a causa de la retallada en el nostre sou des de l’inici d’aquestes retallades i amb el corresponent interès de demora.

20. A l’ICS, retorn dels 3 dies de lliure disposició (graciables) que es van perdre durant les retallades.

21. Fixar un plus econòmic segons disponibilitat i activar un complement específic per a les zones rurals.

22. A l’Atenció Primària, tenir accés a la contraprestació corresponent en cas de superar el percentatge màxim de població assignada al contingent dels menors de 2 anys (en cas de les infermeres pediàtriques) i majors de 65 anys (en cas de les infermeres d’adults).

23. Creació del plus de perillositat per a les infermeres que treballin als Centres d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), urgències hospitalàries o zones conflictives així com implantar personal de seguretat durant les 24 hores per evitar les agressions cap als professionals.

24. Reconèixer econòmicament la figura del «Cap de Guàrdia» als CUAP i PAC i que no necessàriament s’assigni al metge.

25. Equiparar la retribució del complement de coordinació de les llevadores al d’infermera directiva.

26. Obligatorietat de fer efectiu l’1/3 no assistencial en la jornada laboral a l’atenció primària i aturar l’incompliment d’aquest per part de les direccions dels centres.

27. Facilitar, a les treballadores embarassades, la prestació d’embaràs de risc a la setmana 20 o 22 i no arribar a la setmana 28 o 30 de gestació, ja que hi ha factors de risc evidents al que estan exposades.

28. A l’ICS, que el nou complement d’homologació al SISCAT que s’ha aplicat a les infermeres, s’apliqui també a les llevadores.

29. Reconeixement de la singularitat i la complexitat de l’assistència a les sales de part i a les cases de naixement, i aplicar les ràtios adequades en aquestes.

30. Reconeixement del dèficit de professionals com fa al PORH (pla d’ordenació de Recursos Humans) i incentivi a les llevadores internes residents, a què es cobreixin totes les places ofertes en la formació especialitzada i a què es remuneri a les llevadores tal com mereix l’especialitat i com fa amb les residents de salut mental.

31. Revisar i equiparar els complements; el de muntanya o difícil cobertura actualment no es reconeix a les llevadores tot i treballar a la mateixa ABS.

32. Pactar els termes i condicions del pagament de jornada a contra torn que reflecteixi l’esforç dels professionals i poder optar al concepte retributiu de mòduls en tots els casos que es precisi cobertura extraordinària.

33. Al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), reconeixement de l’expertesa de les infermeres d’aquest servei amb un plus econòmic quan estiguin treballant en Unitats de Suport Vital Avançat Infermer (SVAi).

34. Reconeixement de les infermeres del SEM, amb remuneració econòmica adient, que ostentin llocs de treball amb responsabilitat sanitària i de coordinació/comandament.

35. Reconeixement de l’expertesa i responsabilitat de les infermeres consultores de la central de coordinació del SEM on ofereixen atenció no presencial resolent la demanda aguda de la població aplicant els seus coneixements i judici clínic, i evitant la mobilització innecessària de recursos sanitaris o la saturació dels centres de salut del sistema.

36. Creació d’una Direcció Infermera real al SEM, representativa del nostre col·lectiu i que aposti per totes les infermeres del servei, desenvolupant un model infermer i potenciant la visibilitat de la figura de les infermeres d’emergències en tots els seus àmbits d’actuació al SEM.

37. Potenciació i reconeixement del model pioner SVAi del SEM.

38. Creació d’informes assistencials propis per a les infermeres del SEM on recollir l’atenció i les cures infermeres que es donen a les persones ateses.

 

Si les infermeres del teu centre us adheriu a les accions, podeu registrar-vos al mapa de centres. Així podem contactar amb totes les persones referents de cada centre per iniciar les accions de forma coordinada. Juntes som més fortes!