Amb data 5/12/2023 el Departament d’Empresa i Treball ha emès l’ORDRE EMT/ /2023 per la qual es garanteix el servei essencial d’assistència sanitària que presta a la població el personal en els centres d’atenció primària i hospitalària de l’ICS i les infermeres i infermers que prestin els seus serveis a entitats del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).

a) Els mínims que s’han decretat per a tots els centres SISCAT (ICS i sanitat concertada):

1. El normal funcionament del servei d’urgències, tant l’atenció de malalts externs com l’atenció dels malalts ingressats a les unitats d’observació d’urgències, a criteri del metge encarregat del malalt.

2. El normal funcionament de les unitats especials: unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.

3. S’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.

4. S’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica (bloc quirúrgic) inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, escoltat el cap de servei, tant pel que fa referència al preoperatori com al postoperatori.

5. Mentre estigui ingressat (unitats hospitalització), tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès, tant des del punt de vista assistencial, com des del bàsic d’infermeria i hoteler.

6. En els centres d’assistència extrahospitalària (atenció primària), es garantirà l’assistència urgent durant l’horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla, tot i que quan es garanteixi amb un dispositiu assistencial unipersonal s’haurà de considerar aquesta situació com a mínim i es prestarà amb l’assistència normal pròpia dels serveis especials i ordinaris i altres dispositius d’atenció continuada, excepte en els centres de salut mental, en els quals els serveis mínims garantiran la presència de dos professionals com a mínim, previ informe tècnic justificatiu per part de la direcció del centre de salut mental.

7. S’ha de garantir el normal funcionament del circuit assistencial COVID-19.

11. Transport sanitari: s’haurà de garantir el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia. Igualment, s’haurà de garantir el servei per a la realització de proves que siguin urgents a criteri del facultatiu.

El trasllat de pacients donats d’alta al servei d’urgències, que necessitin, segons criteri facultatiu, la utilització del transport sanitari per abandonar les dependències assistencials.

12. S’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques (SEM), en atenció a les especials característiques de l’assistència prestada.

13. La resta de serveis no previstos en els apartats anteriors funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en què passarà a ser del 50% (en situació de nombre imparell s’arrodonirà el personal de servei sempre per excés).

 

b) Assistència sanitària en els centres i establiments privats dedicats a l’hospitalització, assistència, consulta i laboratoris d’anàlisis clíniques que no formin part del SISCAT: s’estableixen els mateixos serveis mínims que en l’apartat anterior, llevat de l’establert al punt 6.

 


Descarrega aquí l’ordre de mínims del Departament d’Empresa i Treball

 

 

Was this helpful?
45
36