Com estableixen els serveis mínims les Direccions dels centres?

La direcció dels centres, un cop escoltat els Comitès de Vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims que estableix l’ordre de mínims del Departament d’Empresa i Treball, exclòs el del Comitè de Vaga. Aquests...

Serveis mínims decretats per la vaga

Amb data 5/12/2023 el Departament d’Empresa i Treball ha emès l’ORDRE EMT/ /2023 per la qual es garanteix el servei essencial d’assistència sanitària que presta a la població el personal en els centres d’atenció primària i hospitalària de...

Durant una vaga, les IIR podem ser designades serveis mínims?

La designació dels treballadors que hauran de dur a terme els serveis mínims, correspon a la direcció de l’empresa, i seran coberts preferentment pels treballadors que no fan vaga o no hagin verbalitzat la seva voluntat de fer vaga. No existeix jurisprudència referent...